Nettleseren din støtter ikke javascript! Vennligst aktiver det, ellers fungerer ikke nettsiden optimalt for deg.

Om oss


Opplæringskontoret For Teknologifag på Haugalandet (Opptek) ble opprettet for å ha ansvaret for lærekontrakter, øke interessen for fagopplæring i industrien samtidig for å utvikle dyktige fagarbeidere Opptek er eid av ca 100 industribedrifter.


Opptek tegner i hovedsak lærekontrakt med elever som har gått på Vg1 Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) og som deretter har bestått et Vg 2 programområde. Eller tidligere bestått Grunnkurs Mekaniske fag (GK) og et Videregående kurs (VK I – kurs) i samme fagfelt. Under yrkesvalg finner du de lærefagene vi jobber med. Her finner du en beskrivelse av lærefaget og hvilken utdanning som fører frem til fagbrev i de ulike fagene 


 Opptek Administrerer alt som har med lærlingene å gjøre • Formidle lærlinger til læreplasser i bedriftene etter intensjonsavtale med bedrift/fylke.

 • Skrive lærekontrakt med lærlingene, sende til fagopplæringsnemnda for godkjenning.

 • Bidra til utplassering av lærlinger i andre bedrifter hvis lærebedriften mangler relevante opplæringsmuligheter i enkelte moduler.

 • Melde lærlingene opp til fagprøve ved læretidens utløp, og sørge for plass i prøvestasjon.

 • Være bedriftenes og lærlingenes kontaktorgan mot myndighetene vedr. fagopplæring.

 • Sørge for at lærlingene får tilgang til elektroniske verktøy i forbindelse med loggføring/oppfølging til opplæringen.

 • Utføre logistikken for yrkesfaglig fordypning (YFF) i samarbeid mellom skolene og bedriftene.


Opptek kvalitetssikrer opplæringen • Lage opplæringsplan for hver lærling og innpasse disse i prosjekter/arbeidsoppdrag.

 • Gå gjennom læreplanen og ”praksislogg” med de nye lærlingene.

 • Føre tilsyn med at opplæringen er i samsvar med læreplanen, og at regler og bestemmelser som gjelder fagopplæring blir fulgt av bedrift og lærling.

 • Opplæringskontoret skal holde seg kontinuerlig oppdatert på fagopplæringsspørsmål, delta i relevante fora, og informere lærlingene og bedriftene om endringer.

 • Arrangere informasjonsmøter og kurs for lærlingene.

 • Være kontaktpunkt for lærlingene vedr. spørsmål om opplæringssaker, og bidra til å løse evt. konflikter som oppstår i læreforholdet.

 • Holde god kontakt med bedriftenes opplæringsansvarlige / instruktørene, og være støttespiller for dem i opplæringen.

 • Arrangere kurs for faglige ledere og instruktører.


Opptek Rekrutterer søkere til fagene • Holde tett kontakt med ungdomsskolen, videregående skolen og fylkeskommunen.

 • Drive rekrutteringsarbeid for prosess- og teknologi- bransjen / medlemsbedriftene.

 • Delta på yrkesmesser.


Dette har industribedriftene ansvar for: • Gi opplæring i samsvar med opplæringsplanen under oppsyn av en faglig ansvarlig person, og ved hjelp av kvalifiserte instruktører.

 • Påta seg arbeidsgiveransvaret for lærlingene i kontraktstiden og sørge for forsikringer av lærlingene på lik linje med øvrige ansatte.

 • Lønne lærlingene etter gjeldende tariffavtaler.

 • Sørge for at nye lærlinger så snart som mulig deltar på obligatorisk sikkerhetskurs.

 • Gi lærlingene fri til å delta i eventuell nødvendig teoriundervisning.

 • Sammen med Opptek, følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser i lov om fagopplæring.

 • Rapportere alle avvik og endringer i læreforholdet (for eksempel permitteringer) til opplæringskontoret.

 • Sørge for at instruktører/faglig ansvarlig/veiledere i bedriften er oppdatert faglig og pedagogisk, og at minst en i bedriften har fullført instruktørkurs.

 • Informere lærlingene om alt som vedrører faget, formidle bedriftens holdninger til sikkerhet, kundebehandling, kvalitetskrav, dokumentasjonskrav, arbeidsmiljø, osv.

 • Sammen med Opptek, gjennomføre halvårlige lærlingsamtaler og vurdering underveis i læretiden og se til at ”praksislogg” blir ført av lærlingene.